ონლაინ სესხები

მინიმალური ასაკი პირველი სესხი უფასოა მაქსიმალური თანხა განმეორებით სესხზე სესხის აღების დრო სესხის ვადა
netcredit.ge 20 წლის checkmark500 ლარი 1000 ლარი 18% 10 min 5-დან 30 დღემდე
moneza.ge 20 წლის checkmark 3000 ლარი >13% 15 min 3 თვე – 24 თვე
crediton-133 21 წლის checkmark700 ლარი 1500 ლარი 13% 15 min 5-დან 30 დღემდე
პირველი სესხი უფასოდ – მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 100 ლარი (საკომისიო: 0 ლარი)

 • დღევანდელ დღეს სესხი ადამიანის ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა.სესხებს გვთავაზობენ სხვადასხვა ბანკები და საკრედიტო ორგანიზაციები. ბოლო პერიოდში დიდი წარმატებითა და პოპულარობით სარგებლობენ კომპანიები რომლებიც სესხებს გასცემენ ონლაინ რეჟიმში, რისი მიზეზიც სესხის აღების სიმარტივე და სისწრაფეა ვინაიდან ისინი არ ითხოვენ ზედმეტი დოკუმენტაციის წარდგენას. საქართველოში ამჟამად მოღვაწეობს რამდენიმე კომანია რომლებიც გასცემენ ონლაინ სესხებს:

  netcreditge-website

  „ნეტ კრედიტი“ (NetCredit.ge) მის მომხმარებლებს სთავაზობს პირველ სესხს 300 ლარამდე უპროცენტოდ, თანხის საწყისი ოდენობა განისაზღვრება 50-დან 300 ლარამდე, 5დან 30 დღის ვადით. თუ 3ჯერ ისარგებლებთ ამ მომსახურებით ლიმიტი გაიზრდება 500 ლარამდე.საპროცენტო განაკვეთი აღებული თანხის მიხედვით ფორმირდება, ხოლო სესხის გადავადება შესაძლებელია 14 ან 30 დღით შესაბამისი მომსახურების ღირებულების გადახდით. სესხით სარგებლობა შეუძლიათ ქვეყნის მოქალაქეებს 20 დან 65 წლამდე, კრედიტის შევსება შესაძლებელია სახლიდან გაუსვლელად და იგი დამტკიცებული იქნება ნეთ კრედიტის სამუშაო საათებში: ორშაბათი-პარასკევი 09:00დან 20:00 მდე ხოლო შაბათს 09:00დან 14:00მდე.

   

  vivus-website„ვივუს“ (Vivus.ge) -ის პირობები თითქმის მსგავსია, პირველი სესხი 250 ლარამდე უპროცენტოა. სესხის ოდენობა განისაზღვრება ასაკითა და სერვისის მოხმარების

  • 20-21 წლის პირველად – 100, მეორედ – 200, მესამე და შემდეგ სესხებზე – 300
  • 22-24 წლის პირველად – 200, მეორედ – 350, მესამე და შემდეგ სესხებზე – 500
  • 25-65 წლის პირველად – 250, მეორედ – 450, მესამე და შემდეგ სესხებზე – 650

  საკომისიო დამოკიდებულია აღებულ თანხასა და ვადაზე. სესხი ირიცხება ანგარიშზე კომპანიის სამუშაო საათებში: ორშაბათი-პარასკევი 09:00-20:00 შაბათი 09:00-14:00, განცხადების დამტკიცებიდან 15 წუთის განმავლობაში.

  სესხის გადავადების საფასური:

  crediton-website„კრედიტონ“ (Crediton.ge) -ის პირველი სესხის მაქსიმალური თანხა განისაზღვრება 300 ლარის ოდენობით ხოლო მომსახურების განმეორებით სარგებლობისას კრედიტის ლიმიტი იზრდება. საპროცენტო განაკვეთი დამოკიდებულია თანხის ოდენობასა და ვადაზე. სესხით სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს 21დან 65 წლამდე.

  „მანიმენი“ (Moneyman.ge) გთავაზობთ სესხებს 50დან 1000 ლარამდე შესაბამისად მისი ვადა განისაზღვრება 5 დღიდან 10 კვირამდე, საპროცენტო განაკვეთი დამოკიდებულია თანხასა და ვადაზე, ხოლო პირველი კრედიტი შეადგენს მაქსიმუმ 500 ლარს. ეს სესხი გაიცემა საქართველოს სრულწლოვან მოქალაქეებზე.

   

  „ემას კრედიტი“ (Emma’s credit) -მისი სარგებლობისemmascredit-website შემთხვევაში შეგეძლებათ მიიღოთ სესხი 50დან 300 ლარამდე, მაქსიმუმ 30 დღის ვადით. ამჟამად კრედიტის საპროცენტო განაკვეთზე ვრცელდება 20 ლარიანი ფასდაკლება, მაგალითად თუკი საკომისიო დაგერიცხათ 30 ლარი გადაიხდით მხოლოდ 10 ლარს. სესხი გაიცემა საქართველოს მოქალაქეებზე 20 წლის ასაკიდან. საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება სესხის მოცულობით,კრედიტის აღება შესაძლებელია კომპანიის სამუშაო საათებში: ორშაბათი- პარასკევი 10:00-19:00 შაბათი 10:00-14:00 თუკი თქვენ გჭირდებათ მცირე ან საშუალო ოდენობის სწრაფი სესხი, ზედმეტი დროის დანაკარგისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მაშინ ზემოთხსენებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები საუკეთესო საშუალებაა თქვენი სურვილების დასაკმაყოფილებლად. მსგავსი სესხები საბანკო კრედიტებისაგან გამოირჩევა თავისი ოპერატიულობით ვინაიდან თანხის აღება შესაძლებელია განაცხადის შევსების დღესვე.

 • dghevandel dghes sesxi adamianis tsxovrebis ganuqopel natsilad iktsa.sesxebs gvtavazoben sxvadasxva bankebi da sakredito organizatsiebi. bolo periodshi didi tsarmatebita da popularobit sargebloben kompaniebi romlebits sesxebs gastsemen onlain rezhimshi, risi mizezits sesxis aghebis simartive da sistsrapea vinaidan isini ar itxoven zedmeti dokumentatsiis tsardgenas. sakartveloshi amzhamad moghvatseobs ramdenime komania romlebits gastsemen onlain sesxebs:

  netcreditge-website„net krediti“ (NetCredit.ge) mis momxmareblebs stavazobs pirvel sesxs 250 laramde uprotsentod, tanxis satsqisi odenoba ganisazghvreba 50-dan 250 laramde, 5dan 30 dghis vadit. tu 3jer isargeblebt am momsaxurebit limiti gaizrdeba 500 laramde.saprotsento ganakveti aghebuli tanxis mixedvit pormirdeba, xolo sesxis gadavadeba shesadzlebelia 14 an 30 dghit shesabamisi momsaxurebis ghirebulebis gadaxdit. sesxit sargebloba sheudzliat kveqnis mokalakeebs 20 dan 65 tslamde, kreditis shevseba shesadzlebelia saxlidan gausvlelad da igi damtkitsebuli ikneba net kreditis samushao saatebshi: orshabati-paraskevi 09:00dan 20:00 mde xolo shabats 09:00dan 14:00mde.

  vivus-website„vivus“ (Vivus.ge) -is pirobebi titkmis msgavsia, pirveli sesxi 250 laramde uprotsentoa. sesxis odenoba ganisazghvreba asakita da servisis moxmarebis

  • 20-21 tslis pirvelad – 100, meored – 200, mesame da shemdeg sesxebze – 300
  • 22-24 tslis pirvelad – 200, meored – 350, mesame da shemdeg sesxebze – 500
  • 25-65 tslis pirvelad – 250, meored – 450, mesame da shemdeg sesxebze – 650

  sakomisio damokidebulia aghebul tanxasa da vadaze. sesxi iritsxeba angarishze kompaniis samushao saatebshi: orshabati-paraskevi 09:00-20:00 shabati 09:00-14:00, gantsxadebis damtkitsebidan 15 tsutis ganmavlobashi.

  sesxis gadavadebis sapasuri:

  crediton-website„krediton“ (Crediton.ge) -is pirveli sesxis maksimaluri tanxa ganisazghvreba 300 laris odenobit xolo momsaxurebis ganmeorebit sargeblobisas kreditis limiti izrdeba. saprotsento ganakveti damokidebulia tanxis odenobasa da vadaze. sesxit sargebloba sheudzliat sakartvelos mokalakeebs 21dan 65 tslamde.

  „manimeni“ (Moneyman.ge) gtavazobt sesxebi 50dan 1000 laramde shesabamisad misi vada ganisazghvreba 5 dghidan 10 kviramde, saprotsento ganakveti damokidebulia tanxasa da vadaze, xolo pirveli krediti sheadgens maksimum 500 lars. es sesxi gaitsema sakartvelos srultslovan mokalakeebze.

  emmascredit-website „emas krediti“ (Emmas credit) -misi sargeblobis shemtxvevashi shegedzlebat miighot sesxi 50dan 300 laramde, maksimum 30 dghis vadit. amzhamad kreditis saprotsento ganakvetze vrtseldeba 20 lariani pasdakleba, magalitad tuki sakomisio dageritsxat 30 lari gadaixdit mxolod 10 lars. sesxi gaitsema sakartvelos mokalakeebze 20 tslis asakidan. saprotsento ganakveti ganisazghvreba sesxis motsulobit,kreditis agheba shesadzlebelia kompaniis samushao saatebshi: orshabati- paraskevi 10:00-19:00 shabati 10:00-14:00 tuki tkven gchirdebat mtsire an sashualo odenobis stsrapi sesxi, zedmeti drois danakargisa da dokumentatsiis tsardgenis gareshe, mashin zemotxsenebuli mikrosapinanso organizatsiebi sauketeso sashualebaa tkveni survilebis dasakmaqopileblad. msgavsi sesxebi sabanko kreditebisagan gamoircheva tavisi operatiulobit vinaidan tanxis agheba shesadzlebelia ganatsxadis shevsebis dghesve.

სწრაფი სესხი ინტერნეტით
სწრაფი ონლაინ კრედიტის მთავარი დამახასიათებელი ნიშნებია: მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, სესხის პატარა რაოდენობა, პატარა ვადა

სწრაფი სესხი მიღების პროცესი

უმეტეს შემთხვევებში, სწრაფი სესხის მიღების პროცესს სჭირდება 10 წუთიდან 1 საათამდე დრო. პირველი ნაბიჯს შეადგენს ფორმის შევსება და იმ კომპანიისათვის გაგზავნა, რომელსაც კრედიტორად შეარჩევთ. შემდეგ კომპანია დადასტურების შეტყობინებას გიგზავნით, რომლითაც იგი იღებს კრედიტის აღებასთან დაკავშირებულ თქვენს მოთხოვნას ან უარყოფს მას. თუ კომპანია იღებს თქვენს მოთხოვნას კრედიტთან დაკავშირებით, თქვენს საბანკო ანგარიშზე მომენტალურად მიიღებთ სასურველი რაოდენობის თანხას

მთავარი უპირატესობები

თუ გჭირდებათ მცირე რაოდენობის მოკლევადიანი სესხი, მაშინ სწრაფი სესხი სწორი არჩევანი იქნება თქვენთვის. ამ ტიპის სესხის ძირითადი უპირატესობებია – განაცხადის შეტანისას არ გჭირდებათ სესხის უზრუნველყოფა, გარანტორი ან დასაქმების ცნობა – მიღების პროცესს სჭირდება მხოლოდ რამდენიმე წუთი – ანგარიშზე თანხის მიღება შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად.
სად ჯობია შევიტანო განაცხადი სწრაფ სესხზე?
სწარფი სესხის გამცემ კომპანიათა რაოდენობა საკმაოდ დიდია. გირჩევთ, თავი შეიკავოთ ისეთ კომპანიებთან თანამშრომლობისგან, რომელიც ეწევა საეჭვო მომსახურებას ან კომპანიებთან, რომელთაც აქვთ მომხმარებელთა უარყოფითი გამოხმაურებები. ჩვენს ვებგვერდზე იხილავთ სანდო კომპანიებს, რომლებიც დაკრედიტების სფეროში დიდი ხანია მოღვაწეობენ; მათ შორისაა Netcredit.ge, Vivus.ge, crediton.ge, Emmas Credit, Mogo.ge

რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება სესხის არჩევისას?

ასაკობრივი შეზღუდვა

ყველა საკრედიტო კომპანია თავად აწესებს ასაკობრივ ზღვარს. კომპანიათა უმრავლესობაში სესხი გაიცემა 20 წლის ასაკიდან მოყოლებული 60-70 წლის ასაკამდე. არსებობს კომპანიები, რომლებიც სესხებს გასცემენ 19 ან, უფრო მეტიც, 21 წლის ასაკიდან. ასეთ შემთხვევაში, თუ 20 წლის ხართ, სავარაუდოდ, სესხზე უარს მიიღებთ

წლიური საპროცენტო განაკვეთი (APR)

წლიური საპროცენტო განაკვეთი (APR) წარმოადგენს სესხების წლიურ ღირებულებას (%-ებში). წლიური საპროცენტო განაკვეთი (APR) ითვალისწინებს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთს და სხვა შესატანებსა და ხარჯებს. იმისათვის, რომ თქვენთვის უფრო იოლი იყოს ერთი სესხის სხვა მსგავს სესხებთან შედარება, კრედიტორებს მოეთხოვებათ, შეგატყობინონ თავიანთი წლიური საპროცენტო განაკვეთი (APR) მანამ, სანამ ხელს მოაწერდეთ ხელშეკრულებას.

მაგალითად:

 • კრედიტორი A გთავაზობთ 100 ლარს 30 დღით 83%-იანი წლიური საპროცენტო განაკვეთით
 • კრედიტორი B გთავაზობთ 100 ლარს 30 დღით 90%-იანი წლიური საპროცენტო განაკვეთით

როგორც ზემოთ მოცემული სცენარიდან ჩანს, კრედიტორი A-სგან სესხის აღება უფრო უკეთესი იდეა იქნება, რადგან თქვენ მიიღებთ იმავე ოდენობის თანხას იმავე ვადით, მაგრამ ყოველთვიურად გადაიხდით უფრო ნაკლებს პროცენტს თუმცა, მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ APR მხოლოდ და მხოლოდ უნდა გამოიყენოთ სესხთა მსგავსი პირობების შესადარებლად. მაგალითად, სწრაფი სესხის APR-ის შედარება ტრადიციული გრძელვადიანი სესხის APR-თან ან სამომხმარებლო სესხთან, საერთოდ არ გამოგადგებათ

სწრაფი სესხის დაფარვის პერიოდის გახანგრძლივება

თუკი ხვდებით, რომ ვერ შეძლებთ სესხის თავის დროზე დაფარვას, ამისათვის არსებობს სესხის დაფარვის პერიოდის გახანგრძლივების სერვისი, რომელსაც მრავალი კომპანია დამატებითი საფასურით სთავაზობს ყოველი საკრედიტო კომპანია თავად აწესებს სესხის დაფარვის პერიოდის გახანგრძლივების სერვისის საფასურს. ეს გავრცელებულია სწრაფი სესხების შემთხვევაში

სესხის გაცემამდე მოწმდება კლიენტის საკრედიტო ისტორია. თანხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში თქვენ კვლავ შეგიძლიათ ისესხოთ გაზრდილი ლიმიტის ფარგლებში. ვადაგადაცილების შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას დასაფარი თანხის შესახებ. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გერიცხებათ პირგასამტეხლო დაგვიანებული თანხის 1%. იმ შემთხვევაში თუ ვერ ახერხებთ თანხის დროულად დაფარვას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ გადავადების სერვისით. გთხოვთ გაითვალიწინოთ, რომ სესხის დროულად დაუბრუნებლობამ შესაძლოა ნეგატიური გავლენა მოახდინოს თქვენს საკრედიტო ისტორიაზე.

Sesxebi24.com. ჩვენი მისამართია: Salacas iela 81-21, Riga, Latvia. მოგვწერეთ: sesxebi24com@gmail.com